Quy định hoàn phí

1. Học sinh được quyền học lớp 1:1 trong khoảng thời gian đã được thông báo bởi công ty và không thể yêu cầu hoàn phí nếu quá khoảng thời gian quy định.

2. Học sinh không thể thay đổi thời gian hoặc hoặc yêu cầu hoàn phí trong vòng 24h trước khi lớp học bắt đầu. Sẽ không có lớp học bổ sung.

3. Nếu học sinh tự nguyện tạm ngừng khoá học hoặc vì lý do của học sinh mà công ty phải tạm ngừng khoá hoạc thì quy định hoàn phí là như sau:

1) Tạm ngừng trước 1/3 tổng thời gian khoá học: hoàn phí 2/3 tổng số tiền học
2) Tạm ngừng trước 2/3 tổng thời gian khoá học: hoàn phí 1/3 tổng số tiền học
3) Sau 2/3 tổng thời gian khoá học: không hoàn phí

4. Công ty có thể từ chối hoàn phí nếu

1) Học sinh yêu cầu hoàn phí muộn hơn 24 tiếng trước khi buổi học bắt đầu
2) Học sinh không sử dụng dịch vụ trong thời gian quy định
3) Nếu chi phí của việc hoàn trả ít hơn số tiền còn lại
4) Nếu học sinh yêu cầu hoàn phí cho khoá học nằm trong chương trình khuyến mãi.
5) Nếu việc hoàn phí vì lý do bất hợp pháp